Việc làm

Từ 15/11, quy định mới về vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp

N. Nga
BizLIVE - Việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm tính khách quan, công khai và minh bạch.
Từ 15/11, quy định mới về vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp
Ảnh minh họa.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 
Nghị định quy định cụ thể 2 căn cứ xác định vị trí việc làm. Thứ nhất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập. Thứ hai, mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Nghị định cũng nêu rõ 3 căn cứ xác định số lượng người làm việc bao gồm:
• Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập.
• Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.
• Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.
Cũng theo nghị định, căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp bao gồm: Danh mục vị trí việc làm; Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm; Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.
Nghị định nêu rõ, chậm nhất đến hết ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Chậm nhất sau 3 tháng kể từ ngày Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn, các bộ, ngành, địa phương phải phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.
Nghị định 106/2020/NĐ-CP áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

N. NGA

Xem bản Desktop