Việc làm

Tạm ngừng việc do Covid-19, người lao động được trả lương thế nào?

N. Nga
BizLIVE - Do tác động bởi dịch Covid-19, một số người lao động phải ngừng việc trong trường hợp phải tự cách ly hoặc do doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất. Vậy trong thời gian này lương lao động được tính như thế nào?
Tạm ngừng việc do Covid-19, người lao động được trả lương thế nào?
Ảnh minh họa.
Liên quan đến vấn đề này, tại Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ban hành ngày 25/3/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn chi tiết về việc trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid-19.
Theo đó, việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động. 
Cụ thể, đối với người lao động thuộc trường hợp sau đây thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc được thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng): 
• Người lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
• Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
• Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác trong cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc.
Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động 2012.
Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động.
Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.
Khoản 3 Điều 98 quy định về tiền lương ngừng việc của người lao động:
Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
Quy định về mức lương tối thiểu vùng:
Mức lương tối thiểu vùng được quy định trong Nghị định 90/2019/NĐ-CP được áp dụng từ 1/1/2020 ở 4 vùng cụ thể như sau: Vùng I (khu vực thành phố, đô thị thuộc các quận thị nội thành) là 4.420.000 đồng; Vùng II (khu vực huyện thị thuộc các tỉnh thành phố) là 3.920.000 đồng; Vùng III (các huyện thị, thị xã thuộc các tỉnh) là 3.420.000 đồng; vùng IV (vùng nông thôn, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn) là 3.070.000 đồng.

N. NGA

Xem bản Desktop