Việc làm

Gắn chặt đào tạo với tạo việc làm để kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp

N. Nga
BizLIVE - Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp và việc làm là yêu cầu tất yếu và bắt buộc chúng ta phải đổi mới trong 5 năm tới.
Gắn chặt đào tạo với tạo việc làm để kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp
Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Việc làm.
Ngày 22/4, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Việc làm (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã ký kết chương trình phối hợp nhằm xây dựng thị trường lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Việc làm thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025, nhằm tăng cường sự phối hợp các bên trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về giáo dục nghề nghiệp và việc làm, củng cố, tạo dựng các giá trị mới, nâng cao vị thế và vai trò của các bên.
Đồng thời chương trình hợp tác còn nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, việc làm và kiểm soát tốt tỷ lệ thất nghiệp trong thị trường lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của quốc gia trong tình hình mới.
Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh đây là lần đầu tiên hai đơn vị triển khai một chương trình phối hợp chung bài bản, chặt chẽ.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá, 5 năm qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả nổi bật trong đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết công tác đào tạo với thị trường lao động, việc làm bền vững, an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ.
Giải quyết việc làm cho gần 8 triệu lao động, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị luôn duy trì ở mức dưới 4%, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động khu vực nông lâm ngư giải từ 45% năm 2015 xuống còn 32% năm 2020...
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, một trong những nhiệm vụ của 5 năm tới đó là chuyển đổi kỹ năng cho người lao động nhằm mục tiêu phát triển bao trùm bền vững với 3 trụ cột cơ bản là kỹ năng lao động, việc làm thỏa đáng và an sinh bền vững.
Phải nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo lên 70-75%, trong đó tỷ lệ có chứng chỉ, bằng cấp đạt 30% (hết nhiệm kỳ 2021-2025) tiến đến 40% vào năm 2030. Đây là tỉ lệ tương đương mặt bằng chung các nước phát triển.
“Nghị quyết Đại hội 13 nhấn mạnh việc phát huy tối đa nhân tố con người, con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Điều đó đã đặt ra mục tiêu thời gian tới của ngành phải khơi dậy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt và mở”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là ở nông thôn, giảm tỉ lệ lao động khu vực phi chính thức. Hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động.
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp và việc làm là yêu cầu tất yếu và bắt buộc chúng ta phải đổi mới trong 5 năm tới.
Để làm được điều đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Việc làm thực hiện tốt nhiệm vụ chính: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho cha mẹ, người học, xã hội coi việc học nghề là tất yếu. Tập trung xây dựng hệ thống và dự báo cung cầu lao động trong nhiệm kỳ này nhằm không để tình trạng gặp đâu đào tạo đó.
Đồng thời, gắn chặt giữa đào tạo với tạo việc làm, sử dụng hiệu quả kinh phí đào tạo chuyển nghề trong Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo cho người lao động. Các bên cần quyết liệt trong chuyển đổi số. 
Giai đoạn 2021-2025, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Việc làm tăng cường phối hợp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ sau:
1. Xây dựng, tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của các bên.
2. Xây dựng, triển khai chương trình, dự án, đề án tăng cường mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức dịch vụ việc làm.
3. Xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng chính sách.
4. Xây dựng thị trường lao động, chính sách việc làm gắn liền với giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dự báo cung - cầu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp.
5. Hợp tác phát triển kỹ năng nghề quốc gia đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
6. Các lĩnh vực hợp tác khác theo yêu cầu công tác giữa các bên.

N. NGA

Xem bản Desktop