Việc làm
Hỗ trợ 1,8 - 3,3 triệu đồng cho người lao động thất nghiệp

Hỗ trợ 1,8 - 3,3 triệu đồng cho người lao động thất nghiệp

Nguồn kinh phí hỗ trợ bằng tiền cho người lao động được trích từ 30.000 tỷ đồng kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020. Mức hỗ trợ dựa trên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
Chuyên đề
Nhịp cầu doanh nghiệp
Xem bản Desktop