Vĩ mô

Việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 sẽ được thực hiện theo hướng nào?

Tuấn Việt
BizLIVE - Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có nội dung quy định điều kiện, mức giảm với thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2021.
Việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 sẽ được thực hiện theo hướng nào?
Như BizLIVE đã thông tin, ngày 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp, xem xét, quyết định việc ban hành Nghị quyết về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
Tại cuộc họp này, 100% ủy viên UBTVQH đã nhất trí với tờ trình của Chính phủ, Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 sẽ được ban hành trước ngày 1/10 tới.
Để phù hợp thực tiễn, đồng thời quy định cụ thể các nội dung được UBTVQH giao Chính phủ, Bộ Tài chính vừa công bố văn bản lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định quy định chi tiết về thi hành Nghị quyết trên.
Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Nghị định này của Chính phủ là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần khuyến khích sản xuất kinh doanh...
Việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như thế nào?
Tại Điều 1 dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đã quy định khá chi tiết về những đối tượng được áp dụng, tiêu chí, căn cứ... để được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của kỳ tính thuế năm 2021.
Theo đó, về đối tượng, dự thảo đề xuất áp dụng đối với người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.
Về mức giảm thuế và điều kiện giảm thuế TNDN, dự thảo nêu rõ: Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp quy định nêu trên có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2019.
Tuy nhiên, Nghị định không áp dụng tiêu chí tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, người nộp thuế chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.
Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2021 được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 chia cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 nhân với 12 tháng.
Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong tháng thì thời gian hoạt động được tính đủ tháng.
Về cách xác định số thuế TNDN được giảm, dự thảo nêu rõ: Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 được tính trên toàn bộ TNDN, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Thuế TNDN.
Theo đó, số thuế TNDN được giảm quy định tại Nghị định này được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021, sau khi đã trừ đi số thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về kê khai giảm thuế, căn cứ tổng doanh thu năm 2019 và dự kiến tổng doanh thu năm 2021, người nộp thuế tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN hàng quý.

Qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nếu cơ quan có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định của Nghị định này, hoặc số thuế phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 lớn hơn số thuế doanh nghiệp đã kê khai thì người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế thiếu và bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế tính trên số tiền thuế thiếu so với số phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định tại Nghị định này. Đồng thời, doanh nghiệp cũng bị tính tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Bạn đọc BizLIVE, các doanh nghiệp quan tâm có thể tham khảo toàn văn dự thảo Nghị định của Chính phủ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, góp ý tại đây.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, dự kiến số giảm thu NSNN theo đề xuất giảm thuế TNDN này là khoảng 2.200 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, nếu tính chung các giải pháp đã được UBTVQH, Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền và các giải pháp như đề xuất, số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, người dân năm 2021 là khoảng 140.000 tỷ đồng.

Trong đó, gói gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành khoảng 118.000 tỷ đồng; gói miễn giảm thuế, miễn tiền chậm nộp theo các nội dung đề xuất  là khoảng 21.300 tỷ đồng.

TUẤN VIỆT

Xem bản Desktop