Vĩ mô

Dừng giải ngân hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng nếu không đúng tiến độ, chi sai mục đích

N. Nga
BizLIVE - Theo mục tiêu của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 phấn đấu số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm sẽ tăng từ 10 - 15%.
Dừng giải ngân hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng nếu không đúng tiến độ, chi sai mục đích
Ảnh minh họa.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1322).
Tại thông tư này, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể nội dung và mức chi để thực hiện công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng, phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất lượng, chi đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, chi tổ chức các khóa đào tạo...
Đối với chi tổ chức các khóa đào tạo trong nước với chuyên gia năng suất chất lượng, giảng viên năng suất chất lượng, cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng sẽ bao gồm chi phí dịch vụ đào tạo, chi phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các chi phí (bắt buộc) khác (nếu có) liên quan đến khóa đào tạo phải trả cho các cơ sở đào tạo ở trong nước.
Hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc; Hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung.
Hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ).
Đối với chi tổ chức các khóa đào tạo tại nước ngoài cho các chuyên gia năng suất chất lượng đạt trình độ khu vực và quốc tế sẽ bao gồm phí đào tạo, bồi dưỡng, phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các phí khác liên quan đến khóa đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc (nếu có) phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
Chi phí làm hộ chiếu, visa; Sinh hoạt phí (tiền ăn, ở, chi phí đi lại hàng ngày, tiền tài liệu và đồ dùng học tập) và Bảo hiểm y tế bắt buộc. 
Thông tư cũng quy định về thuê chuyên gia, giảng viên trong nước và nước ngoài tham gia các khóa đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định. Trong đó, phải đảm bảo yêu cầu về trình độ, năng lực của chuyên gia thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình đào tạo thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về số lượng và mức kinh phí theo hợp đồng khoán việc.
Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, các tổ chức, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ của Chương trình 1322, căn cứ vào các nhiệm vụ được phê duyệt và nội dung hướng dẫn tại thông tư này để lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ của Chương trình 1322, gửi cơ quan chủ quản.
Từ đó, cơ quan chủ quản tổng hợp chung vào dự toán của các bộ, ngành, địa phương (theo phân cấp quản lý ngân sách) gửi cơ quan tài chính (đối với chi thường xuyên), cơ quan kế hoạch và đầu tư (đối với nội dung chi đầu tư phát triển) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và phối hợp thực hiện.
Trong trường hợp nhiệm vụ không được thực hiện theo đúng kế hoạch, việc huy động, giải ngân không đúng tiến độ, hoặc không đúng với cơ cấu và tổng mức quy định, kinh phí được giao sử dụng sai mục đích, sai chế độ, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền dừng giải ngân kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hoặc đình chỉ nhiệm vụ hoặc xuất toán khoản chi sai, thu hồi nộp ngân sách nhà nước.
Trường hợp bị đình chỉ nhiệm vụ, thu hồi các khoản chi sai chế độ đã thanh toán tại Kho bạc Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý Chương trình có trách nhiệm ban hành quyết định xử lý đình chỉ nhiệm vụ, thu hồi các khoản chi sai chế độ, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ thu hồi nộp ngân sách nhà nước.
Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó đặt mục tiêu cụ thể:
Giai đoạn 2021 - 2025: Tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 65%. Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 600 chuyên gia năng suất chất lượng tại các bộ, cơ quan, địa phương và doanh nghiệp.
Giai đoạn 2026 - 2030: Tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 70 - 75%. Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 1.000 chuyên gia năng suất chất lượng, trong đó có khoảng 200 chuyên gia được chứng nhận đạt trình độ khu vực và quốc tế.
Giai đoạn 2021 - 2030: Số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10 - 15%, trong đó, số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cấp cho doanh nghiệp tăng ít nhất 10% so với giai đoạn 2011-2020; có ít nhất 100 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc. 

N. NGA

Xem bản Desktop