Các các tỉnh miền núi, Tây Nguyên được hỗ trợ tới 70% ngân sách phòng, chống dịch COVID-19

Các các tỉnh miền núi, Tây Nguyên được hỗ trợ tới 70% ngân sách phòng, chống dịch COVID-19

Tuấn Việt
BizLIVE - Quyết định số 482/QĐ-TTg quy định nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19 với những mức hỗ trợ cụ thể tùy theo sức khẻo tài chính của các nhóm địa phương.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương (NSTW) cho ngân sách địa phương (NSĐP) trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, quyết định trên, NSTW sẽ hỗ trợ các địa phương khó khăn về ngân sách kinh phí thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 gồm kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù (phần NSNN đảm bảo) trong phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020.

Kinh phí thực hiện cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ phụ cấp chống dịch (phần NSNN đảm bảo) trong phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ.

Kinh phí tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày tết Nguyên Đán năm Tân Sửu năm 2021 (phần NSNN đảm bảo) quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ.

Các các tỉnh miền núi, Tây Nguyên được NSTW hỗ trợ 70%

Quyết định số 482/QĐ-TTg cũng nêu rõ cơ chế hỗ trợ từ NSTW đối với các địa phương.

Theo đó, đối với các các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, NSTW hỗ trợ 70% mức ngân sách nhà nước thực chi theo quy định.

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW từ 50% trở lên được chủ động sử dụng dự phòng NSĐP để thực hiện.

Với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW dưới 50%, NSTW hỗ trợ 30% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại, NSTW hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Các địa phương sử dụng tối đa 50% nguồn dự toán dự phòng NSĐP, tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Mức hỗ trợ "vượt khung" với các trường hợp đặc biệt
Ngoài ra, Quyết định số 482 cũng quy định những mức hỗ trợ với các địa phương trong trường hợp các tỉnh, thành phải chi cho công tác phòng, chống dịch ở mức độ lớn.

Trong trường hợp này, nếu phần NSĐP đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương, gồm: 50% nguồn dự toán dự phòng NSĐP còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định của Chính phủ từ nguồn 50% dự toán dự phòng của NSĐP (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% Quỹ dự trữ tài chính địa phương sẽ được NSTW bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn để thực hiện.

Kết thúc năm ngân sách, trường hợp NSĐP hụt thu, sau khi đã điều chỉnh giảm một số khoản chi và sử dụng nguồn lực tài chính hợp pháp khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn mà phần hụt thu NSĐP lớn hơn dự toán dự phòng NSĐP được Thủ tướng Chính phủ giao, căn cứ vào khả năng cân đối NSTW và ngân sách từng địa phương, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ dự phòng NSTW.

Theo đó, mức hỗ trợ từ NSTW không vượt quá 50% dự toán dự phòng NSĐP được Thủ tướng Chính phủ giao.


Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngay sau Quyết định số 482, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định 507/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí mua và tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19.

Theo Quyết định 507/QĐ-TTg, Chính phủ sẽ trích 1.237 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 để bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 của Bộ Y tế thực hiện mua và tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 như đề nghị trước đó của Bộ Tài chính tại văn bản số 2813/BTC-HCSN.


TUẤN VIỆT