Tài chính

“Siết” cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Tuấn Việt
BizLIVE -
Tỷ lệ cho vay lại dự kiến sẽ được điều chỉnh giảm từ 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi xuống còn 10%.
“Siết” cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
Ảnh minh họa.
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.
Theo quy định hiện hành tại Nghị định 97, với địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi.
Tuy nhiên, theo dự thảo mới, địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, tỷ lệ cho vay lại là 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi.
Như vậy, tỷ lệ cho vay lại dự kiến được điều chỉnh giảm từ 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi xuống còn 10% vốn vay.
Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung quy định: đơn vị sự nghiệp công lập chỉ tự đảm bảo toàn bộ kinh phí thường xuyên, tỷ lệ vay lại là 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng cho dự án đầu tư.
Trường hợp đặc biệt khác sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ cho vay lại phù hợp.
Bên cạnh đó, dự thảo sửa quy định về “Bảo đảm tiền vay” như sau:
a) Trị giá tài sản bảo đảm tiền vay tối thiểu bằng 120% trị giá gốc của khoản vay lại trong trường hợp cho vay lại doanh nghiệp.
b) Trị giá tài sản bảo đảm tiền vay tối thiểu bằng 100% trị giá gốc của khoản vay lại trong trường hợp cho vay lại đơn vị sự nghiệp công lập.
Trường hợp giá trị của tài sản bảo đảm tiền vay giảm thấp hơn so với mức quy định tại điểm a) và điểm b) nêu trên, bên vay lại có trách nhiệm bổ sung tài sản đảm bảo tiền vay nhằm đảm bảo mức tối thiểu nêu trên.

TUẤN VIỆT

Xem bản Desktop