Tài chính

Công ty chứng khoán bất ổn tài chính sẽ bị xử lý thế nào?

Tuấn Việt
BizLIVE - Cảnh báo, kiểm soát và kiểm soát đặc biệt đến ngừng hoạt động là các biện pháp sẽ được UBCKNN áp dụng đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng được chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định.
Công ty chứng khoán bất ổn tài chính sẽ bị xử lý thế nào?
Ảnh minh họa.
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 91/2020/TT-BTC Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
Thông tư này hướng dẫn việc xác định các chỉ tiêu an toàn tài chính, chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán, các biện pháp xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
Tại Chương III của Thông tư, Bộ Tài chính đã quy định chi tiết biện pháp xử lý đối với các trường hợp không đáp ứng được chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định.
Theo đó, 3 mức chế tài được áp dụng lần lượt là CẢNH BÁO, KIỂM SOÁT và KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, tùy theo tỷ lệ mất an toàn tương ứng của công ty chứng khoán.
BIỆN PHÁP CẢNH BÁO

Theo Thông tư 91, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng cảnh báo trong các trường hợp sau:

1/ Tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180% trong tất cả các kỳ báo cáo trong 03 tháng liên tục
2/ Tỷ lệ vốn khả dụng đã được soát xét hoặc được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ 150% đến dưới 180%
3/ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra một trong các ý kiến như sau:
+ Không chấp thuận (hoặc ý kiến trái ngược);
+ Từ chối đưa ra ý kiến (hoặc không thể đưa ra ý kiến)
+ Đưa ra ý kiến ngoại trừ một số chỉ tiêu của báo cáo mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng sẽ dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180%.

Thời hạn cảnh báo áp dụng kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng cảnh báo cho đến ngày UBCKNN có quyết định đưa tổ chức kinh doanh chứng khoán ra khỏi tình trạng cảnh báo.

UBCKNN xem xét đưa tổ chức kinh doanh chứng khoán ra khỏi tình trạng cảnh báo khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục.

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT
Trên mức cảnh báo, UBCKNN sẽ ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát (không quá 12 tháng) trong các trường hợp sau:
1/ Tỷ lệ vốn khả dụng từ 120% đến dưới 150% trong tất cả các kỳ báo cáo trong 3 tháng liên tục
2/ Tỷ lệ vốn khả dụng đã được soát xét hoặc được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ 120% đến dưới 150%
3/ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra một trong các ý kiến như sau:
+ Không chấp thuận (hoặc ý kiến trái ngược);
+ Từ chối đưa ra ý kiến (hoặc không thể đưa ra ý kiến)
+ Đưa ra ý kiến ngoại trừ một số chỉ tiêu của báo cáo mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng sẽ dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng từ 120% đến dưới 150%

Sau thời hạn 4 tháng kể từ ngày bị đặt vào tình trạng kiểm soát, Sở giao dịch Chứng khoán thực hiện đình chỉ một phần giao dịch của công ty chứng khoán thành viên không khắc phục được tình trạng kiểm soát.

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
Đây là mức kiểm soát cao nhất, cũng là mức kiểm soát cuối cùng được UBCKNN áp dụng đối với công ty chứng khoán không đảm bảo an toàn tài chính.
Theo đó, UBCKNN ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau:
1/ Tỷ lệ vốn khả dụng do công ty tự tính hoặc đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận dưới 120%
2/ Không khắc phục được tình trạng kiểm soát trong thời hạn 12 tháng theo quy định
3/ Không thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 2 kỳ báo cáo liên tiếp
4/ Không thực hiện kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hoặc không công bố thông tin về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định
5/ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý kiến như sau:
+ Không chấp nhận (hoặc ý kiến trái ngược)
+ Từ chối đưa ra ý kiến (hoặc không thể đưa ra ý kiến)

+ Ý kiến ngoại trừ một số các chỉ tiêu của báo cáo mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%

Thời hạn kiểm soát đặc biệt không quá 4 tháng, kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Sau khi hết thời hạn kiểm soát đặc biệt theo quy định, nếu tổ chức kinh doanh chứng khoán vẫn không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt thì sẽ bị đình chỉ hoạt động. Trình tự, thủ tục thực hiện việc đình chỉ hoạt động thực hiện theo quy định về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Thông tư 91/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 và thay thế Thông tư số 87/2017/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
Riêng Điểm đ khoản 5 Điều 5; điểm d khoản 3 Điều 6; điểm k khoản 1 Điều 10; khoản 10 Điều 10 và thứ tự số 28 mục VII Phụ lục I hệ số rủi ro thị trường có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.
UBCKNN ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng cảnh báo, tình trạng kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt và phải công bố thông tin này trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành quyết định trên trang thông tin điện tử UBCKNN. Tổ chức kinh doanh chứng khoán cũng phải công bố thông tin về quyết định này trên trang thông tin điện tử của tổ chức mình.
Ngoài ra, UBCKNN cũng sẽ xem xét đưa tổ chức kinh doanh chứng khoán ra khỏi tình trạng cảnh báo khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục. Trong đó, tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận và có báo cáo UBCKNN về việc khắc phục tình trạng cảnh báo.

TUẤN VIỆT