Kinh doanh

Khoản lỗ lũy kế 5.000 tỷ đồng bất ngờ xuất hiện trên BCTC của HAGL đến từ đâu?

Thanh Hà
BizLIVE -

Nếu lập dự phòng các khoản phải thu trong năm 2020, số lỗ của HAGL có thể tăng thêm 5.000 tỷ đồng.

Khoản lỗ lũy kế 5.000 tỷ đồng bất ngờ xuất hiện trên BCTC của HAGL đến từ đâu?
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2020 hợp nhất, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã HAG) lỗ sau thuế 2.175 tỷ đồng năm 2020 trong đó lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.201 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi 190 tỷ đồng.

Câu chuyện lỗ của HAGL sẽ không có nhiều điều đáng bàn nếu không có khoản điều chỉnh hồi tố ghi nhận thêm lỗ 4.916 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019.

Trong BCTC quý 4/2020, các khoản mục trên bảng cân đối kế toán của HAGL tại thời điểm 31/12/2019 đã được trình bày lại với khoản lỗ lũy kế bất ngờ xuất hiện lên đến 4.625 tỷ đồng trong khi LNST chưa phân phối tại cùng thời điểm ghi nhận trên báo cáo kiểm toán năm 2019 là 291 tỷ đồng.

Trong năm 2020, HAGL đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi số dư nợ phải thu của Công ty Chăn nuôi Gia Lai với số tiền 5.866 tỷ đồng thành cổ phần tương ứng 88% quyền sở hữu. Sau chuyển đổi, khoản nợ của Chăn nuôi Gia Lai đã được xóa và chuyển đổi thành cổ phần và doanh nghiệp này sẽ trở thành công ty con của HAGL.

Việc chuyển đổi nợ Công ty Chăn nuôi Gia Lai khiến cho giá trị các khoản phải thu về cho vay dài hạn giảm mạnh trong năm 2020, từ 7.514 tỷ đồng xuống còn 1.783 tỷ đồng. Các khoản phải thu dài hạn khác giảm từ 748 tỷ đồng xuống 515 tỷ đồng. Ngược lại, phải thu về cho vay ngắn hạn khác tăng từ 2.267 tỷ đồng lên 4.186 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác tăng từ 467 tỷ đồng lên 632 tỷ đồng.

HAGL đã rà soát lại số liệu quá khứ liên quan đến ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu và thực hiện điều chỉnh hồi tố về quá khứ. Theo đó, tổng tài sản tính đến 31/12/2019 đã được điều chỉnh giảm đi 5.057 tỷ đồng do tăng dự phòng các khoản phải thu ngắn, dài hạn khó đòi.

 Nguồn báo cáo tài chính quý 4/2020 của HAGL

Tuy nhiên, tại BCTC kiểm toán năm 2019, Ernst & Young Vietnam đã đưa ra ý kiến ngoại trừ do không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi dư nợ 5.669 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2019) trên tổng giá trị phải thu ngắn, dài hạn 10.505 tỷ đồng.

Thực tế, nếu HAGL lập dự phòng trong năm 2020, số lỗ của doanh nghiệp này sẽ không dừng lại ở 1.201 tỷ đồng mà có thể lên đến gần 6.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó HAGL đã hồi tố về quá khứ, thậm chí về trước năm 2019 nên chỉ ghi nhận thêm lỗ lũy kế mà không làm thay đổi kết quả kinh doanh của năm 2019.

Tại thời điểm 31/12/2020, ngoài khoản lỗ lũy kế gần 5.086 tỷ đồng, HAGL vẫn còn vay nợ lên đến hơn 18.100 tỷ đồng bao gồm 9.646 tỷ đồng nợ dài hạn và 8.456 tỷ đồng nợ ngắn hạn. Bên cạnh đó, công ty còn khoản 3.748 tỷ đồng là chi phí lãi vay của các ngân hàng và trái phiếu…

Trong một diễn biến khác, HAGL Agrico (mã HNG) mới đây đã thông qua phương án chào bán gần 741,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thaco, giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, 550 triệu cổ phiếu sẽ chào bán để hoán đổi nợ, gần 191,5 triệu đơn vị còn lại mục tiêu bổ sung vốn hoạt động. Sau khi tăng vốn thành công, nhóm HAGL sẽ giảm sở hữu tại HAGL Agrico xuống 24,3% và sẽ không còn hợp nhất kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này.

THANH HÀ

Xem bản Desktop